Karolina Smędzik
Grafika i MalarstwoRysunek (2010-2011)

.